Szkolenia j?zykowe:

Szkolenia dla firm

CHG - Szkolenia grupowe ? to zaj?cia profilowane pod wzgl?dem poziomu j?zykowego oraz specjalizacji, skierowane do grup pracowniczych, którzy w ten sposób chc? wspólnie uczy? si? j?zyka; ilo?? osób w grupie to 2 - 9 studentów

IND - Lekcje indywidualne ? zaj?cia skierowane do kadry zarz?dzaj?cej lub pracowników, którzy indywidualnie chc? kszta?towa? intensywno??, pory oraz profil swoich zaj?? j?zykowych

Szkolenia specjalne

TLD ? Total Language Digest - to najbardziej efektywny i intensywny program nauki j?zyka obcego skierowany do osób, które w krótkim czasie chc? znacz?co poprawi? swoje umiej?tno?ci w zakresie sprawnej komunikacji j?zykowej

GLC ? Golf & Language Clinic ? to bardzo intensywne ekskluzywne szkolenie j?zykowe, skierowane do osób, którym oprócz intensyfikacji zaj?? j?zykowych proponujemy nauk? gry w golfa na rekomendowanych polach golfowych w ca?ej Polsce

SPA ? SPA & Language Clinic ? bardzo intensywne i ekskluzywne szkolenie j?zykowe po??czone z zabiegami odnowy biologicznej w O?rodku Willa Park w Ciechocinku

Seminaria tematyczne

HRC ? HR Language Clinic ? ca?odniowe, intensywne szkolenie z j?zyka angielskiego skierowane do Dyrektorów i Kierowników Dzia?ów Zarz?dzania Zasobami Ludzkimi prowadzone przez Konsultantów, praktyków z dziedziny HR. Za?o?eniem seminarium jest prze?wiczenie w praktyce terminologii oraz omówienie zagadnie? wyst?puj?cych w mi?dzynarodowym ?rodowisku HR. Szkolenie to prowadzone jest na poziomie ?rednio-zaawansowanym

MCT ? Multi ?Cultural Training - celem tego seminarium jest uwra?liwienie pracowników na ró?nice kulturowe, ukazanie ich pozytywnego wp?ywu na efektywno?? i styl pracy oraz na relacje mi?dzy pracownikami w ?rodowisku mi?dzynarodowym

Poziomy LTM:

Elementary

Osoba rozpoczynaj?ca nauk? na tym poziomie mo?e oczekiwa?, i? po jej uko?czeniu b?dzie pos?ugiwa? si? j?zykiem obcym, w sposób uproszczony, maj?c do dyspozycji ograniczone s?ownictwo i gramatyk? jednak?e wystarczaj?ce do komunikacji w zakresie spraw codziennych dotycz?cych ?ycia prywatnego i zawodowego. Uzyskana ju? od pierwszych lekcji wprawa j?zykowa pozwoli na komunikacj? i wyra?anie stanów, i uproszczonych opinii; pozwoli na czynne orientowanie si? w dyskusji i udzielanie prostych odpowiedzi.

Pre-Intermediate

Osoba pos?uguj?ca si? j?zykiem obcym na tym poziomie z ?atwo?ci? prezentuje swoje opinie i swobodniej odpowiada na zadawane pytania; posiada szersze s?ownictwo, dzi?ki któremu mo?e ju? czynnie uczestniczy? w dyskusji na znany jej temat, i ze znanej dziedziny. Posiada znaczn? wpraw? j?zykow? w formu?owaniu, opinii; czuje si? ?bezpiecznie? podczas podró?y s?u?bowych poniewa? mo?e okie?zna? niemal?e ka?d? sytuacj? j?zykow?, jaka mo?e pojawi? si? na lotnisku, czy w hotelu. Pos?uguje si? prostym j?zykiem biznesowym.

Intermediate

Osoba ko?cz?ca nauk? na tym poziomie, jest ju? u?ytkownikiem j?zyka, który pozwala jej na nie tylko wyra?anie opinii ale tak?e zmieniania opinii innych poprzez trafn? i p?ynn? argumentacj? nie powoduj?ca ?napi?cia? u ?adnej ze stron dyskursu. Trafnie u?ywa bardziej rozbudowanych form gramatycznych, idiomów oraz metafor. Jej j?zyk jest ju? wyposa?ony w ?rodki, które pozwalaj? jej bra? udzia? w skomplikowanych sytuacjach j?zykowych tj.: negocjacje, gdzie istotna jest nie tylko trafna j?zykowo argumentacja i p?ynno??, ale tak?e znaczenie wypowiedzi na poziomie illokucyjnym.

Upper-Intermediate

Osoba pos?uguj?ca si? j?zykiem na tym poziomie rozumie ca?y przekaz za wyj?tkiem s?ownictwa fachowego, nie b?d?cego w obr?bie jej zainteresowa?. Jej wypowiedzi z?o?one s? z idiomów, metafor; zbudowane na z?o?onych szkielecie gramatycznym. Posiada ju? s?ownictwo nie tylko ogólne ale tak?e specjalistyczne, cz?sto biznesowe lub techniczne. Potrafi znale?? si? w ka?dej sytuacji j?zykowej i samodzielnie szuka okazji do rozmowy; wyra?ania swoich opinii towarzyszy ?wiadomo?? ró?nic kulturowych wyst?puj?cych w nowym j?zyku.

Profficiency

Osoba pos?uguj?ca si? j?zykiem na tym poziomie powinna posiada? kompetencje j?zykowe zbli?one do kompetencji rodowitego mówcy za wyj?tkiem akcentu. Jej p?ynno?? spontanicznego wyra?ania my?li, odczu?, i stanów winna przychodzi? z tak? sam? ?atwo?ci? jak w przypadku j?zyka ojczystego. Osoba taka mo?e czerpa? z bogactwa s?ownictwa i niuansów gramatycznych przy wyra?aniu swoich opinii wzbogacaj?c je metaforami oraz wyszukan? stylistyk? wypowiedzi.

O nas:

LTM ? Language Training for Management

- to instytucja ?wiadcz?c? kompleksowe us?ugi w zakresie profesjonalnych szkole? j?zykowych dla biznesu wspartych seminariami tematycznymi

Odbiorc? naszych us?ug s? Pracownicy firm i instytucji; wy?sza i ?rednia kadra zarz?dzaj?ca, osoby od kompetencji których zale?y podnoszenie jako?ci kultury wewn?trz organizacji, kszta?towanie wizerunku firmy oraz polepszanie komunikacji wewn?trz i na zewn?trz firmy.

Ze wzgl?du na typ odbiorcy naszych szkole? ich forma jak i realizacja zorientowana jest na indywidualne potrzeby j?zykowe poszczególnych osób i grup pracowniczych.

Metodyka:

Metoda nauczania

- Metoda komunikatywna

- zaj?cia prowadzone s? w j?zyku docelowym

- zmianowanie nauczycieli

- 70-80% czynna partycypacja studenta

Kadra:

Nauczyciele - to tzw. ?Native Speakers? ? rodowici mówcy oraz nauczyciele bi-lingwialni z wy?szym wykszta?ceniem kierunkowym; posiadaj? wieloletnie do?wiadczenie w nauczaniu j?zyków obcych; s? profesjonalistami w swojej dziedzinie

Konsultanci - to profesjonali?ci w swojej dziedzinie, praktycy, którzy oprócz faktu posiadania kompetencji j?zykowych, posiadaj? wiedz? i kilkuletnie do?wiadczenie zawodowe z wybranych dziedzin. Nasi konsultanci to mi?dzynarodowe grono ekspertów w dziedzinach zarz?dzania kadrami, prawa mi?dzynarodowego, zagadnie? kulturowych,. Zadaniem tej grupy pracowników nie jest uczenie samego j?zyka obcego ale nauka konkretnej dziedziny w danym j?zyku docelowym.

Nadzór metodyczny:

dobór materia?ów dydaktycznych

monitoring post?pów w nauce i pracy lektorów

hospitacja zaj?? h

przygotowywanie raportów

Materia?y dydaktyczne

Materia?y dydaktyczne wykorzystywane w procesie dydaktycznym takie jak: ksi??ki, p?yty Audio- CD, DVD s? starannie wyselekcjonowane spo?ród najlepszych wydawnictw ?wiatowych tak aby mog?y spe?nia? wymogi programowe oraz wymogi metodyczne.

Wszystkie pomoce naukowe s? przystosowane do metody komunikacyjnej LTM, co zapewnia ca?kowit? spójno?? stosowanej metody, podr?czników jak i materia?ów do pracy samodzielnej.

Kontakt:

Dane teleadresowe

LTM - Language Training for Management

Centrum Poltegor pi?tro XVIII, ul. Powsta?ców ?l?skich 95, 53-332 Wroc?aw

tel.: (71) 367-07-82, 367-06-31; fax:(71) 367-10-85

Formularz kontaktowy:

Je?li ?yczy sobie Pan/ Pani otrzyma? nasz? ofert? szkoleniow?, lub spotka? si? z naszym konsultantem j?zykowym, podczas którego zostanie przeprowadzona analiza Pa?stwa potrzeb w zakresie szkole? j?zykowych, to prosimy o wype?nienie poni?szego formularza

Etapy organizacji szkolenia:

Audyt j?zykowy

analiza potrzeb j?zykowych

ocena wyj?ciowego poziomu znajomo?ci j?zyka

opracowanie szczegó?owego programu nauczania

wycena programu

Przebieg szkolenia

realizacja materia?u

nadzór metodyczny

bezp?atne lekcje konsultacyjne

raporty z post?pów w nauce i frekwencji

ankiety zadowolenia

testy

IPI ? Internetowa Platforma Informacyjna

Zako?czenie szkolenia:

Skonsolidowany Raport Roczny

Za?wiadczenia i Certyfikaty

Ko?cowy ocena szkolenia przez studentów

J?zyki i profile:

J?zyki

angielski

niemiecki

francuski

hiszpa?ski

w?oski

japo?ski

polski dla obcokrajowców

Profile j?zykowe

profil ogólny

profil biznesowy

profil techniczny

profil medyczny

Kariera:

Lektorzy j?zykowi:

LTM - Language Training for Management

Lektor j?zyka angielskiego / Native Speaker (oddzia? Katowice, nr ref.: LAKÓW/1)

Lektor j?zyka angielskiego / Native Speaker (oddzia? Wroc?aw, nr ref.: LARW/1)

Lektor j?zyka angielskiego / Native Speaker ( ?widnica, nr ref.: LA?W/1)

Lektor j?zyka francuskiego (oddzia? Katowice, nr ref.: LFKTW/2)

Konsultancji j?zykowi:

Konsultant j?zykowy (Katowice, nr ref.: KKTW/1)

Konsultant j?zykowy (Wroc?aw, nr ref.: KWRW/2)

Konsultant j?zykowy (Warszawa, nr ref.: KWAW/3)

Konsultant j?zykowy (Kraków, nr ref.: KKRK/4)

Konsultant j?zykowy (Gda?sk, nr ref.: KKTW/5)

Konsultant j?zykowy (Pozna?, nr ref.: KPOZ/6)

Je?li uwa?asz, ?e posiadane przez Ciebie kwalifikacje oraz do?wiadczenie s? wyj?tkowe, jeste? osob? uczciw?, komunikatywn? i rzetelnie podchodzisz do swoich obowi?zków, to ch?tnie zapoznamy si? z Twoj? kandydatur?. CV, list motywacyjny wraz ze zdj?ciem prosimy przes?a? na nast?puj?cy adres: